Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Massage Therapy Rotterdam 2018

1. Algemeen

De voorwaarden van Massage Therapy Rotterdam gelden voor iedere behandeling door ons verricht op een cliënt, waarop de therapeutische massagesalon deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Therapeutische Massage salon

Massage Therapy Rotterdam zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Massage Therapy Rotterdam zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Massage Therapy Rotterdam melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Massage Therapy Rotterdam 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Massage Therapy Rotterdam de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Massage Therapy Rotterdam de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Massage Therapy Rotterdam moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling

Massage Therapy Rotterdam vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar in de salon; De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling contant of via PIN te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Massage Therapy Rotterdam vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de therapeute aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Massage Therapy Rotterdam neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Massage Therapy Rotterdam behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6. Geheimhouding

De therapeute is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verstrekt tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de therapeute verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Massage Therapy Rotterdam is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de therapeute is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Massage Therapy Rotterdam is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Beschadiging & diefstal

Massage Therapy Rotterdam heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Massage Therapy Rotterdam meldt diefstal altijd bij de politie.

9. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Massage Therapy Rotterdam en indien deze niet de behandelende therapeute is de behandelende therapeute. Massage Therapy Rotterdam moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Slechts indien een klacht gegrond is, zal Massage Therapy Rotterdam de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit op dat moment voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Slechts indien Massage Therapy Rotterdam en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

10. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Massage Therapy Rotterdam het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen Massage Therapy Rotterdam en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Een Engels talige versie van de Algemene Voorwaarden wordt slechts op verzoek van de cliënt verstrekt.